image

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens, kan verkoper niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document. Bij het ontwerpen en samenstellen van dit document is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat gegevens niet meer kloppen of onjuist staan weergeven. De verkoper kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Door het bezoeken en het gebruiken van onze website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Disclaimer, het Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

Alle op deze website voorkomende gegevens dienen uitsluitend ter informatie en indicatie. Bezoekers noch gebruikers van deze website kunnen daaraan enig recht ontlenen. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en onder strikt voorbehoud van omissies, wijzigingen en correcties. Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen ter informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

Onze website bevat veel elementen waarop onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden, onverminderd de wettelijke beperkingen, nadrukkelijk de volgende gebruiksbeperkingen: Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina. Het is niet toegestaan van de website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die buiten het ons domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s.